Правила користування КЗ
"Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" ЗОР

 

1. Загальні положення

 

1.1. Комунальний заклад "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач" Запорізької обласної ради (далі Бібліотека) є загальнодоступним інформаційним, культу-рним, освітнім закладом єдиної мережі бібліотек області, що має упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам, здійс-нює бібліотечне обслуговування дошкільників, учнів загальноосвітніх шкіл, організато-рів дитячого читання, є центром організації бібліотечно-бібліографічного обслуговуван-ня дітей та підлітків, сховищем літератури, призначеної для дітей, педагогів, батьків, працівників позашкільних закладів, науково-методичним центром для бібліотек області, які обслуговують дітей. Бібліотека є організаційно-методичним та координаційним центром існуючої спеціалізованої системи бібліотечного обслуговування дітей області.

 

1.2. Бібліотека забезпечує загальнодоступність своїх фондів на всіх видах носіїв інформації та гарантує надання безкоштовних традиційних бібліотечних послуг читачам – дітям, батькам, педагогам, працівникам позашкільних закладів, іншим категоріям кори-стувачів, яких задовольняє наявність відповідних матеріалів у фондах Бібліотеки.

 

1.3. У відповідності до Закону України від 16.03. 2000 року № 1561-ІІІ "Про бібліо-теки і бібліотечну справу" та постанови Кабінету міністрів України від 12.12. 2011 року № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послуги, перелік яких встановлює самостійно, а також стягувати пеню за прострочення терміну користування документами.

 

1.4. Бібліотека забезпечує рівні умови користування бібліотечними послугами сво-їм читачам незалежно від їхнього соціального стану та національної приналежності.

 

1.5. Бібліотека очолює систему спеціалізованого бібліотечного обслуговування ді-тей в межах свого регіону, є головною бібліотекою для всіх бібліотек, що обслуговують дітей в області.

 

2. Основні завдання Бібліотеки

 

2.1. Відповідно до статусу регіонального центру національної дитячої книги і до-кументації Бібліотека здійснює комплектування, забезпечує зберігання та суспільне ви-користання документів на всіх видах носіїв; здійснює бібліотечне обслуговування, спря-моване на широку популяризацію та використання книжкових багатств з метою забезпе-чення національно-культурного відродження суспільства, задоволення духовних потреб; здійснює інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів; забезпечує органі-заційно-методичне керівництво бібліотеками області, що обслуговують дітей.

 

2.2. Бібліотека обслуговує дошкільників, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ко-леджів, колегіумів, педагогів, батьків, працівників позашкільних закладів; задовольняє запити інших категорій користувачів при наявності відповідних матеріалів у фондах біб-ліотеки та через МБА із фондів інших бібліотек України.

 

3. Права та обов’язки користувачів

 

3.1. Право користування Бібліотекою мають дошкільники, учні загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, колегіумів, педагоги, батьки, працівники позашкільних закла-дів, інші категорії користувачів, яких задовольняє наявність відповідних матеріалів у фо-ндах Бібліотеки.

 

3.2. Користувачі мають право: одержувати в тимчасове користування документи з фондів Бібліотеки, користуватись довідково-бібліографічним апаратом та іншими дже-релами бібліографічної інформації, отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації, брати участь у масових заходах, що проводяться в Бібліотеці.

 

3.3. Для запису до Бібліотеки та створення електронної бази даних користувачів Бібліотеки дорослі користувачі пред’являють паспорт або документ, що його замінює, та повідомляють дані, необхідні для оформлення читацького квитка та читацького форму-ляра.

Діти і підлітки записуються до Бібліотеки за письмовим проханням батьків чи осіб, що їх замінюють та на підставі документа, який вони пред'являють. У разі зміни місця проживання, зазначеного у паспорті, користувач повинен у місячний термін повідомити про це Бібліотеку.

 

3.4. Читацький квиток видається дорослим користувачам та учням, починаючи з 5-го класу. У разі втрати читацького квитка, користувач повинен заявити про це в бібліо-теку, відшкодувати його вартість в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлен-ня, і отримати дублікат читацького квитка.

 

3.5. Документи з фондів Бібліотеки на абонементі видаються користувачам термі-ном до 30 днів. Термін користування книгами підвищеного попиту за рішенням бібліоте-каря може бути обмежений до 14 днів.

Дорослі користувачі та учні 5-11 класів розписуються у формулярі за кожне отри-мане на абонементі видання. При поверненні видань підпис користувача погашається підписом бібліотекаря. Формуляр є документом, що засвідчує факт та дату видачі корис-тувачеві видань та прийом їх бібліотекарем.

 

3.6. За прострочення терміну користування документами – 30 днів, книгами підви-щеного попиту – 14 днів, з користувачів стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка середньої ринкової вартості документа (100 грн.), що становить 10 коп. за добу за кожне видання. Користувачі, які допускають прострочення встановленого терміну користування і ухиляються від нарахованої пені, за рішенням завідувача відділу можуть бути тимчасово позбавлені права користування фондами читальних залів, літературою підвищеного по-питу, а також будь-якими пільгами по бібліотечному обслуговуванню (якщо вони йому надавались). Такі користувачі можуть отримати на абонементі лише книги, рекомендо-вані для прочитання за шкільною програмою. Користувачі, які допускають прострочення встановленого терміну користування регулярно і ухиляються від сплати нарахованої пе-ні, за рішенням адміністрації Бібліотеки можуть бути позбавлені права користування Бі-бліотекою взагалі.

 

3.7. У випадках відсутності у фондах Бібліотеки необхідних документів користува-чі можуть одержати їх у встановленому порядку з інших бібліотек України по міжбібліо-течному абонементу. Поштові витрати по пересилці замовлених видань оплачуються за рахунок користувача.

 

3.8. Користувачі зобов’язані бережно відноситись до видань, взятих в Бібліотеці, не виносити їх з приміщення Бібліотеки без попереднього запису до читацького формуляра, не робити в них ніяких поміток, підкреслень, не виривати і не загинати сторінок. При одержанні видань користувач повинен ретельно їх переглянути і, у випадку виявлення будь-яких дефектів, попередити про це бібліотекаря, який в свою чергу повинен зробити відповідні помітки.

 

3.9. В одне відвідування користувачам – учням 1-4 класів та дошкільникам вида-ється не більше 7-ми видань, користувачам – учням 5-11 класів та дорослим – не більше 5-ти.

 

3.10. Особи, що заподіяли збитків фонду Бібліотеки, несуть матеріальну відповіда-льність у відповідності до законодавства України.

 

3.11. Користувачі, що загубили взяті з фондів Бібліотеки документи, або заподіяли їм непоправної шкоди, зобов’язані замінити їх відповідно такими ж виданнями або ви-знаними Бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни вартість загубленого до-кумента відшкодовується користувачем за ринковими цінами. За втрату документів ко-ристувачами – дітьми відповідальність несуть батьки чи особи, що їх замінюють.

 

3.12. За порушення правил користування Бібліотекою користувачі можуть бути по-збавлені права користуватись її фондами. Матеріали про порушення окремими користу-вачами правил можуть передаватись на розгляд до школи, в трудові колективи за місцем роботи їхніх батьків.

 

4. Обов’язки Бібліотеки по обслуговуванню користувачів

 

4.1. Бібліотека забезпечує користувачам можливість безперешкодно користуватись фондами, іншими бібліотечними послугами.

 

4.2. Для максимального задоволення потреб користувачів Бібліотека організовує вивчення їхніх інтересів, аналізування попиту на книгу, інформацію, бібліотечні послуги.

 

4.3. Бібліотека надає користувачам допомогу в роботі з необхідними матеріалами шляхом усних консультацій, надаючи в користування довідково-бібліографічний апарат, через підготовку інформаційних списків, організацію тематичних виставок, виставок-переглядів нових видань тощо.

 

4.4. У випадку відсутності у фондах необхідних користувачеві видань Бібліотека за його згодою здійснює запит на ці документи через міжбібліотечний абонемент.

 

4.5. Бібліотека облікує, організує зберігання та використання документів, що зна-ходяться у фонді Бібліотеки у відповідності з встановленими правилами, що забезпечу-ють їхнє збереження та раціональне використання.

 

4.6. Бібліотека видає користувачеві додому нові видання лише після повернення ним видань, взятих раніше і термін користування якими минув.

 

4.7. Через 30 днів після збігу терміну повернення документів Бібліотека надсилає поштою нагадування або телефонує користувачеві про необхідність повернення взятих ним документів. Нагадування містить попередження про сплату пені за користування до-кументами, взятими додому понад встановлений 30-денний термін, а при неможливості повернення документів, стягнення їхньої вартості за ринковими цінами.